نویسنده = �������������� �������� ��������
تعیین فسفر زیست فراهم در برخی از خاک های شالیزاری به روش آزمون جلبکی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 95-114

10.22069/ejsms.2023.20269.2063

علی غلامعلی زاده؛ نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی؛ مریم خلیلی راد