کلیدواژه‌ها = ریزوسفر
ارزیابی تأثیر کاربرد کانی فلوگوپیت در بستر رشد شنی بر عملکرد و جذب پتاسیم گیاه جو تحت تنش خشکی

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 135-150

10.22069/ejsms.2021.17767.1933

رضوان رضایی نژاد؛ حسین خادمی؛ شمس الله ایوبی؛ محمد رضا مصدقی؛ فرهاد خرمالی