کلیدواژه‌ها = تنفس میکروبی
تاثیر بیوچار و قارچ Piriformospora indica بر عملکرد ذرت در خاک آلوده به روی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 61-78

10.22069/ejsms.2018.14390.1794

زهرا دیانت مهارلویی؛ جعفر یثربی؛ مژگان سپهری؛ رضا قاسمی


تاثیر دو نوع آنتی بیوتیک دارویی بر برخی ویژگی های زیستی دو خاک رسی و لوم شنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 99-113

10.22069/ejsms.2018.12561.1710

نسرین قربان زاده؛ عباس شعبانی روفچائی؛ حسین پندی