کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی حرارتی و رنگ سنجی در یک توالی لس- پالئوسول، شرق استان گلستان، ایران

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 63-74

10.22069/ejsms.2024.21310.2098

زانیار امیری؛ فرهاد خرمالی؛ مانفرد فرشن؛ مارتین کهل؛ کریستین زیدن


تأثیر افزایش غلظت دی‏‌اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 19-43

10.22069/ejsms.2018.13713.1765

حسین میر سید حسینی؛ منصور کوهستانی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ محمد رضا بی‌همتا


تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفری و کادمیوم خاک در جذب کادمیوم توسط گندم و سورگوم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 97-113

'گلاره خانبلوکی؛ حسین میرسیدحسینی؛ بابک متشرع زاده


تشکیل و تحول خاک‌های متشکله بر روی رسوبات کواترنر در بخشی از دشت ارومیه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 93-111

پریسا فرزام نیا؛ شهرام منافی؛ حمیدرضا ممتاز