کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L) در اثر تلقیح با ریزوبیوم‌های محرک رشد گیاه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

یک آزمایش گلخانه‌ای به منظور بررسی تاثیر باکتری‌های ریزوبیومی محرک رشد گیاه بر رشد و ترکیب یونی کلزا تحت تنش شوری، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، اجرا شد. چهار سطح شوری 0، 3، 6 و 9 دسی‌زیمنس‌برمتر با استفاده از مخلوط املاح NaCl و 2MgCl در گلدان‌ها اعمال گردید. بذور کلزا با جدایه‌های انتخاب شده (2T= مقاوم به شوری، حل‌کننده فسفات‌های نامحلول معدنی، 3T= مقاوم به شوری، مولد ACC-دآمیناز و حل‌کننده فسفات‌های نامحلول معدنی، 4T= مقاوم به شوری، مولد ACC-دآمیناز زیاد و IAA، 5T= مقاوم به شوری، مولد ACC-دآمیناز، IAA و حل‌کننده فسفات‌های نامحلول معدنی، 6T= فقط مقاوم به شوری و 7T= فقط حساس به شوری) و شاهد (1T) تلقیح شدند. در مجموع، با افزایش سطوح شوری شاخص‌های رشد (بجز کلروفیل) و ترکیب یونی (بجز پتاسیم و سدیم) گیاه کلزا کاهش یافت. نتایج نشان داد مایه‌زنی با باکتری‌های ریزوبیومی تحت تنش شوری، سبب افزایش معنی‌دار (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mitigation the effects of salt stress in canola (Brassica napus L.) by plant growth promoting rhizobia

نویسنده [English]

  • davood saghafi 1
چکیده [English]

Abstract
A pot study was conducted in order to evaluate the effect of Plant Growth Promoting Rhizobia (PGPR) on canola growth and ionic composition under salt stress conditions, was conducted as factorial in randomized complete block design with three replications. salinity in four levels of 0, 3, 6 &9 dS/m were evaluated with mixture of salts NaCl & MgCl2. Canola seeds were inoculated with selected strains (T2: salt tolerance & dissolved insoluble inorganic phosphates, T3: salt tolerance, dissolved insoluble inorganic phosphates & produced ACC-deaminase, T4: salt tolerance, able to produce IAA & high ACC-deaminase, T5: salt tolerance, able to produce IAA, ACC-deaminase & dissolved insoluble inorganic phosphates, T6: only salt tolerance. T7: only salt sensitive), along with uninoculated control (T1). In general, canola growth parameters (except Chlorophyll) & ionic composition (except Na & K) was decreased with the increase in salinity. Results indicated that rhizobia inoculation, significantly(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • growth
  • Ions composition
  • Rhizobia
  • Salinity