نویسنده = سید مصطفی عمادی
تأثیر کاربرد انواع زغال زیستی بر غلظت سیلیسیم و برخی عناصر غذایی ضروری خاک دارای بافت لوم رسی سیلتی.

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 87-105

10.22069/ejsms.2022.19279.2028

مهرداد رنجبر؛ فردین صادق زاده؛ سید مصطفی عمادی؛ مهدی قاجارسپانلو؛ عبدالغفور احمدپور داشلی برون


آبشویی سرب از خاک آلوده توسط کربن آلی محلول استخراج شده از باگاس نیشکر و کود مرغی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 141-158

10.22069/ejsms.2022.18623.1998

افسانه قاسمیان سوربنی؛ فردین صادق زاده؛ مهدی قاجارسپانلو؛ بهی جلیلی؛ سید مصطفی عمادی


تاثیر سطوح مختلف منابع سیلیسیم و رژیم‌های آبیاری بر پارامترهای فتوسنتزی برنج (رقم طارم هاشمی)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 53-75

10.22069/ejsms.2021.17970.1947

یلدا حسینیان رستمی؛ محمدعلی بهمنیار؛ فردین صادق زاده؛ سید مصطفی عمادی؛ پوریا بی پروا


اثرات کاربرد پوسال زباله شهری و دو نوع زغال زیستی بر غلظت برخی عناصر غذایی در برنج (Oryza)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 145-159

10.22069/ejsms.2016.3008

سپیده فلاح طوله کلایی؛ محمدعلی بهمنیار؛ فردین صادق زاده؛ مصطفی عمادی