نویسنده = ���������� ����������������
تأثیر بنزیل‌آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-23

10.22069/ejsms.2017.10968.1639

وحید مظفری؛ مژده خلیل پور؛ عبدالرضا اخگر؛ مجید اسماعیلی زاده


تأثیر تلقیح جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب عناصر غذایی کنجد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 225-238

نرگس خدابخشی؛ عبدالرضا اخگر؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ احمد تاج آبادی پور


تاثیر کاربرد سودوموناس‌های فلورسنت حل‌کننده‌ی فسفات‌ و کود فسفری بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه کنجد

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 61-86

سبحه نیک مهر؛ عبدالرضا اخگر؛ شهاب مداح حسینی؛ وحید مظفری