کلیدواژه‌ها = کلروفیل
بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر رشد گیاه گازانیا (Gazania rigens L.)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 107-125

10.22069/ejsms.2022.19325.2034

مهدی اسماعیلی؛ سپیده کلاته جاری؛ فواد فاتحی؛ مرجان دیانت


تأثیر بنزیل‌آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-23

10.22069/ejsms.2017.10968.1639

وحید مظفری؛ مژده خلیل پور؛ عبدالرضا اخگر؛ مجید اسماعیلی زاده


اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر جذب و انتقال برخی از عناصر در دو رقم گندم

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 155-173

وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ مژگان سپهری؛ داود رحمانی ایرانشاهی