کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تعیین شکل‌های فسفر آلی در یک خاک آهکی متأثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 79-95

مریم معینی؛ مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری