دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-158 
تأثیر افزایش غلظت دی‏‌اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم

صفحه 19-43

10.22069/ejsms.2018.13713.1765

حسین میر سید حسینی؛ منصور کوهستانی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ محمد رضا بی‌همتا


بررسی تشکیل و تکامل خاک‌ها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 45-64

10.22069/ejsms.2017.12547.1709

سپیده اعتدالی دهکردی؛ سید علی ابطحی؛ محمدحسن صالحی؛ جواد گیوی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید باقرنژاد


تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید

صفحه 147-158

10.22069/ejsms.2018.13402.1748

الهام امیری خبوشان؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ محمدرضا مصدقی