نویسنده = ���������� ���������������
اثر کودهای آلی و شیمیایی بر رشد، عملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 143-158

10.22069/ejsms.2021.18578.1992

عسکر قنبری عدیوی؛ سینا فلاح؛ مجتبی کریمی؛ زهرا لری گوئینی