کلیدواژه‌ها = تنش شوری
جداسازی و شناسایی باکتری‌های محرک‌ رشد گیاه متحمل به شوری از ریزوسفر گیاهان شورزی

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 100-115

10.22069/ejsms.2023.21627.2115

طاهره صفرزاده؛ محسن علمائی؛ الهام ملک زاده؛ علیرضا موحدی؛ علی پاکدین پاریزی


بررسی اثر مدیریت کاربرد نیتروژن در ترکیب با اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد گندم در خاک‏های شور – مطالعه موردی خاک‌های انبار الوم استان گلستان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 149-164

10.22069/ejsms.2021.18596.1995

قاسم قربانی نصرآبادی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ الهام ملک زاده؛ عبدالرضا قرنجیکی


تأثیر باکتری‌های محرک رشد و کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی گندم و برخی از شاخص‌های‌زیستی خاک

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 79-93

10.22069/ejsms.2019.14177.1786

اکبر قویدل؛ راحله وفادار؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ علی اشرف سلطانی


ارزیابی تأثیر باکتری های محرک رشد و شوری بر جوانه زنی و رشد بوته ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 235-253

علی انصوری؛ حسن شهقلی؛ حسن مکاریان؛ علیرضا فلاح نصرت آباد