دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-115 
جداسازی و شناسایی باکتری‌های محرک‌ رشد گیاه متحمل به شوری از ریزوسفر گیاهان شورزی

صفحه 100-115

10.22069/ejsms.2023.21627.2115

طاهره صفرزاده؛ محسن علمائی؛ الهام ملک زاده؛ علیرضا موحدی؛ علی پاکدین پاریزی