کلیدواژه‌ها = نیتروژن
نقش کربن آلی در معدنی شدن نیتروژن، کربن و غلظت برخی عناصر غذایی در یک خاک شور

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 153-169

10.22069/ejsms.2020.16174.1865

صلاح الدین مرادی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین


تأثیر کاربرد متیل جاسمونات بر کارایی همزیستی Rhizophagus intraradices در گیاه یونجه تحت تنش کم آبی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 23-43

10.22069/ejsms.2019.15907.1848

ستاره امانی فر؛ زینب حاجیلو؛ الهه وطنخواه؛ الهام ملک زاده


بررسی روند تغییرات غلظت آمونیم و نیترات در نیمرخ خاک، در سه نوع تناوب‌زراعی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 149-163

مریم کاشی ساز؛ عبدالامیر معزی؛ غلامعباس صیاد؛ غلامعباس لطفعلی آینه